bos chi kung: mindful fitness & energietraining (qigong) – speels, meditatief & bewust


☰ MENU

Andere chi kung/qigong stijlen

Talloze andere soorten qigong

Opsomming van chi kung stijlen om te laten zien dat er echt een heleboel bestaan:

 1. “5 Animals chi kung”
 2. “5 Elementen qigong”
 3. “5 Frolics qigong”
 4. “Awakening Light Gong”
 5. “Bagua chi kung”
 6. “Bagua Xun Dao Qigong”
 7. “Baguazhang qigong”
 8. “Bai He Qigong”
 9. “Bamboe Formule Qigong”
 10. “Boeddha Hands qigong”
 11. “Baum Qi Gong”
 12. “Bos Chi Kung” 😉
 13. “ChanMi qigong”
 14. “Chi-Lel chi kung”
 15. “Chineng chi kung”
 16. “Chinese Static Qigong”
 17. “Chunyi Lin gigong
 18. “Comforting Qi and Strengthening Heart Qigong”
 19. “Da Cheng Chuan Chi Kung”
 20. “Dadao Natural Qigong”
 21. “Da Peng Gong”
 22. “DaMo Dao Shi Gong”
 23. “Dantian gong”
 24. “Dao Hua Qigong”
 25. “Dao Yangsheng Gong”
 26. “Dao yin” (“Tao yin”)
 27. “Daoguanggong”
 28. “Dayan qigong”
 29. “Developing Intelligence and Fitting Health Gong”
 30. “Dongyi Gong”
 31. “Dragon and Tiger Chi Gung”
 32. “Earth Qi Gong”
 33. “Emei qigong”
 34. “Enlightenment Qigong”
 35. “Falun Gong”
 36. “Fan Huanan Gong”
 37. “Fan Teng Gong”
 38. “Five Relaxing Exercises”
 39. “Five Ring Gong”
 40. “Golden Ball Chi Kung”
 41. “Golden Dragon Magical Qigong”
 42. “Guobao Qigong”
 43. “Guolin New qigong”
 44. “Happiness Qigong”
 45. “Healing Tao”
 46. “Himalaya Qi Gong”
 47. “Hui Chun Gong”
 48. “Hui Tong Dan Tian Gong” (“Intelligence through Dan Tian
 49. “Huiming Gong”
 50. “Hunyuan qigong”
 51. “i chuan chi kung”
 52. “Internal Fitting Health Gong”
 53. “Iron shirt qigong”
 54. “Jade Power Qigong”
 55. “Jing Gong”
 56. “Jing Wu Men Gong”
 57. “Jinhua Rejuvenating Qigong”
 58. “Jiulong gigong”
 59. “Kaitian Budi Lianhua Qigong”
 60. “Kongru Zhengqi Gong”
 61. “Kosmische Chi Kung”
 62. “Kuan Yin Standing Qigong
 63. “Laoshan qigong”
 64. “Lian Gong Shi Ba Fa”
 65. “Lian Hua Da Fa”
 66. “Lingneng Gong”
 67. “Lohan Gong”
 68. “Luohan qigong”
 69. “Mantak Chia’s Healing Tao”
 70. “Marriage of Heaven and Earth Chi Gung”
 71. “Miaofa Yuanrong Gong”
 72. “Morning Cup Qigong”
 73. “Moving Qigong”
 74. “Nei Dao Qigong”
 75. “Nei Gung”
 76. “Nei Jing Gong”
 77. “Nei Yang Gong”
 78. “New Forest Qigong”
 79. “New Spring Qigong”
 80. “Nianli Mind Power Healing” Qigong”
 81. “Open Heart Loving Qi Gong”
 82. “Opening the Energy Gates of Your Body Chi Gung”
 83. “Pan Gu Shengong”
 84. Parkinson Chi Kung“, “Parkinson Qigong“, “Parkinson Qi Gong” 😉
 85. “Primordial Wuji Qigong”
 86. “Putha Gong”
 87. “Qi Flow”
 88. “Qigong Yangsheng”
 89. “Qimen Qigong”
 90. “QiNeng Gong”
 91. “Qing”
 92. “Qinway qigong”
 93. “Running Genuine Qi Approach”
 94. “Ruyi Strengthening Health Gong”
 95. “Sanhai Guiyi Gong”
 96. “Sanqing Gong”
 97. “Sanyuan Sheli Qigong”
 98. “Shaolin hard qigong”
 99. “Shaolin soft qigong”
 100. “Shengzhen Wuji Yuan Gong”
 101. “Shenling Qigong”
 102. “Soaring Crane qigong”
 103. “Spinal Qigong”
 104. “Spiraling Dragon Qigong”
 105. “Standing Qigong”
 106. “Stick Qigong”
 107. “Still Qigong”, “Stilles Qi Gong”
 108. “Tai chi chi kung”
 109. “Tai chi chih”
 110. “Taiji Five Element Medical Qigong”
 111. “Taiji Five Element Self Recovery System”
 112. “Taiji qigong”
 113. “Taiji Shen Gong”
 114. “Taijiqigong shiba-shi”
 115. “Taijiwuxigong”
 116. “Taoism Natural Gong”
 117. “Taoïstische yoga”
 118. “Thousand-Hand Guanyin Gong”
 119. “TianPu Longevity Qigong”
 120. “Tianyuan Qigong”
 121. “Tiet Sin qigong”
 122. “Tu gu na xin”
 123. “Universe Tianmi Qigong”
 124. “Wa Do”
 125. “Waitankung”
 126. “Way of Joy Chi Kung”
 127. “Wei Tuo qigong”
 128. “Wisdom Healing Qigong”
 129. “Wisdom Qigong”
 130. “Witte Kraanvogel Qigong”
 131. “Wild Goose qigong”
 132. “Wonderful Recovering Health Gong”
 133. “Wudang Daoyin Yoga”
 134. “Wudang Fitness”
 135. “Wudang qigong”
 136. “Wudang Wuzing Gong”
 137. “Wuji Qigong”
 138. “Wuqin xi qigong”
 139. “Xiang qigong” (“Welriekende qigong”)
 140. “XiangHe Gong”
 141. “Xiangming guanggong”
 142. “Xing Yi Nei Gong” (“Hsing-I Nei Kung”)
 143. “Xue Dou Da Zhong QiGong”
 144. “Yan xinr qigong”
 145. “Yi gong”
 146. “Yi Jin Ying”
 147. “Yi Xuan Gong”
 148. “Yi Xue Zang Fu Qigong”
 149. “Yi-Chan Gong”
 150. “Yili QiGong”
 151. “Yuli Qigong”
 152. “Yiquan qigong”
 153. “Zhan zhuang chi kung”
 154. “Zhen Chi”
 155. “Zhijing Qigong”
 156. “Zhiming Gong”
 157. “Zhineng Qigong”
 158. “Zhigong”
 159. “Zhong wuji gong”
 160. “Zhonghua Guangde Gong”
 161. “Zi Ran Men Gigong”

Enzovoort, enzovoort… Duizelt het je al? En: deze lijst is totaal niet volledig..!

Niet-Chinese vormen van “chi kung” of qigong. Aan bovenstaande lijst kun je nog diverse Oosterse en Westerse methoden (van energiewerk, beweging, fitness) toevoegen, die men in China vast ook chi kung zou noemen:


☰ MENU

Contact Nieuwsbrief e-Mail Facebook Twitter

MENU